Välkommen till webbinariet Egentliga Finlands Intelligenta landsbygd! Aktualiteter och nya synpunkter på landsbygdsutveckling att vänta

Jaa juttu somessa!

 

Hurudan är landsbygden i Egentliga Finland nu? Hurudan år 2030? Bänka dig framför datorn den 16 februari då turnén Intelligent landsbygd når Egentliga Finland. Då ser vi också de första resultaten av Landsbygdssonden i Egentliga Finland. Webbinariets språk är finska.

Webbinariet Egentliga Finlands Intelligenta landsbygd hålls tisdagen den 16 februari klockan 8-12. Avsikten är att under en förmiddag bekanta sig med framtiden för Egentliga Finlands landsbygd. Webbinariet kommer att innehålla intressanta inlägg kring framtidsvisioner och aktuella saker som rör landsbygdsutveckling. Ni kommer att höra både de bästa experterna i branschen och de som gör det konkreta arbetet, och förstås den nya generationen.

Evenemanget öppnas av Timo Metsä-Tokila som är chef för ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kunnande på Egentliga Finlands NTM-central. Därefter berättar Spatias projektforskare Pasi Saukkonen om enkätundersökningen Landsbygdssonden, som i höstas genomfördes i Egentliga Finland och vars resultat som bäst analyseras.

– Det förefaller som om man i Egentliga Finlands skulle se lite mera positivt på läget på landsbygden än man gjort i våra tidigare målområden för Landsbygdssonden i Nyland, Tavastland och sydöstra Finland, säger Pasi Saukkonen.

Lantbruksdirektör Johan Åberg från MTK ger en översikt över utvecklingsmöjligheterna för lantbruket och landsbygden i Egentliga Finland, och riksdagskvinnan Sandra Bergqvist (sfp) berättar om aktuella teman och mål för landsbygdspolitiken ur Egentliga Finlands synvinkel.

Forskningsprofessor Hilkka Vihinen från naturresursinstitutet Luke talar för sin del om var det lönar sig att idka näringsverksamhet, vilken roll Egentliga Finland spelar i Finlands livsmedelsproduktion och hur man via landsbygdsfinansiering kan förbättra näringsidkarnas förutsättningar i Egentliga Finland under 2020-talet.

Slutligen visar webbinariet ännu den stora bilden, nämligen de nationella målen inom EU:s gemensamma lantbrukspolitik. Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelnings chef Minna-Mari Kaila ger webbinariepubliken en direkt inblick i det senaste inom CAP27-strategiplaneringen.

Hurudan är vår landsbygd 2030?

Under en del av webbinariet får också de som gör grovjobbet för landsbygdens bästa i Egentliga Finland komma till tals. Efter talarna hållit sina presentationer sätter de sig ner i en panel för att dryfta hur landsbygden i Egentliga Finland ser ut år 2030.

Pasi Lehti som är ordförande för byaföreningen i Hajala berättar hur föreningen bland annat genom en nya byaplan, en marknadsföringsvideo för tomter och genom politisk påverkan har tillfört landsbygden i Salo ny livskraft. Det bor omkring 600 personer i Hajala by och den har under de senaste åren blivit känd via nyheter om dess byskola och daghem. Tack vare aktiva bybor har man lyckats bevara vardera av de här tjänsterna som är så centrala för barnfamiljer. I fjol valdes Hajala till Årets by i Egentliga Finland.

Gården Birkkalan tila i Suomusjärvi i Salo är specialiserad på odling av spelt, och husbonden Simo Larmo berättar under webbinariet sin egen företagarhistoria som fått stöd av landsbygdsfonden under resans gång. Förutom primärprodukten har man på gården också förädlat spelt till mjöl, flingor och pasta. En ny landvinning är att man också börjat förädla produkter gjorda av speltets skal som tidigare kastades bort. I fjol fick Birkkalan tila utmärkelsen Årets Ekoföretag och Simo Larmo blev år 2018 Årets unga företagare i Egentliga Finland.

Anu Ellä är en toppexpert på ProAgria där hon för närvarande leder ProAgria Länsi-Suomis projekt Aikaa on (”Det finns tid”). Projektet har hjälpt lantbruksföretagare att utveckla sin verksamhet så att de får tid över också för annat än arbete. Under projektets gång har till exempel skördenivån i vallproduktion fördubblats, kvaliteten på arbetet har förbättrats på många gårdar och samtidigt har man klarat sig med färre arbetstimmar. Företagarna har erbjudits information och kurser, men de allra bästa resultaten har man fått genom arbete i små grupper.

Avsikten med att utveckla landsbygden är framför allt att den skall förbli livsduglig också för kommande generationer. Därför hör man under webbinariet också ungdomars tankar om hur utvecklingsbidragen bör riktas. Sjuttonåriga Iiris Soininen och nittonåriga Vilma Taipale som ingår i Leader Ravakkas ungdomsgrupp kan delta i besluten om finansieringen via Ravakkas Ungdoms-Leader och delta i Ravakkas internationella verksamhet. Under webbinariet berättar de om verksamheten inom Ungdoms-Leader och i vilken riktning de vill se att landsbygden i Egentliga Finland utvecklas.

Anmäl dig!

Webbinariet Egentliga Finlands Intelligenta landsbygd  är en del av en riksomfattande programhelhet. Turnén Intelligent landsbygd som lotsas av Landsbygdsnätverket inleddes i februari 2020. Webbinariet i Egentliga Finland är turnéns sista etapp.

Webbinariet är öppet för alla och gratis. Anmäl dig via den här länken:

https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/c950bc52-3ecf-11eb-a21a-ee6a04371b85

Jaa juttu somessa!