Vädjan om höjd Leader-finansiering för lokal utveckling

Jaa juttu somessa!

 

VÄDJAN

Det finns 55 Leader-grupper i Finland, vilka beviljar finansiering för företags- och föreningsprojekt. Leader-verksamheten utvecklar den finländska landsbygdens livskraft på grundval av verkliga behov. Leadergrupperna aktiverar, inspirerar, informerar, utbildar, samt hjälper de som genomför projekt genom att ge dem gratis rådgivning. Leader-grupperna förverkligar även egna projekt och fungerar därmed som betydande regionala utvecklare på gräsrotsnivå.

I Finland har Leader-verksamhetsmodellen implementerats framgångsrikt redan i 25 års tid. Under årens lopp har man fått goda erfarenheter av verksamheten, samt mycket beröm från fältet. Med Leader-stöd har man bland annat renoverat byagårdar, anskaffat hobbyutrustning för barn och ungdomar, gett stöd för tjänster till äldre, hjälpt företag att investera och därmed skapa nya arbetsplatser, samt skapat infrastruktur för exempelvis turism. Leader-verksamheten har fått människorna på landsbygden att se sin hembygds möjligheter och inspirerat dem att dra nytta av dessa. Miljontals timmar av talkoarbete har utförts inom projekten och tusentals företag har utvecklat sin verksamhet.

I och med den globala pandemin genomlever landsbygden för närvarande en ny era av möjligheter, det är viktigt att fortsätta utveckla landsbygden och ge mångsidigt stöd till människor som bor på landsbygden. Leaderstöd riktas direkt till gräsrotsnivån för gedigna, lokala utvecklingsbehov. Det är alltså fråga om ett verkligt nedifrån och upp-utvecklingsverktyg. Stöd som beviljas till exempelvis lokala företag, föreningar, kommuner och läroanstalter fås mångfalt tillbaka i form av välbefinnande och ökad livskraft. Små Leader-projekt har en stor hävstångseffekt på den finländska landsbygden.

Finland har alltid bibehållit sin nationella finansiering för Leader-verksamhetenminiminivån som förutsätts enligt EU-förordningar, alltså 5 %. Många andra EU-länder, såsom Estland, har nationellt understött Leader-verksamheten med högre stödprocent för att säkerställa kontinuiteten i en effektiv Leader-verksamhet. Under kommande programperiod kommer Finland även att få mer EU-finansiering än tidigare för jordbruket och landsbygdens utveckling, så det är motiverat att också öka medlen för Leader-verksamheten. Den nya CAP-perioden innebär även nya uppgifter för Leader-grupperna, såsom Smarta byar, småskaligt jordbruk och återhämtning från coronapandemin. Finlands 55 Leader-grupper vädjar för att Finland i sin CAP27-strategi skulle avsätta 10% av den nationella andelen ur landsbygdsfonden för Leader verksamheten.

I festtalen får den finländska Leader verksamheten ofta beröm, och man tackar de flitiga lokala utvecklarna och modiga företagarna. Denna tacksamhet måste också återspeglas konkret i andelen nationellt stöd. Det är dags att visa förtroende och uppskattning för finländsk Leader-verksamhet. Vi vädjar starkt till riksdagsledamöterna för att Finland skulle höja den nationella stödprocenten för Leader-verksamheten till 10 %, så att Leader-grupperna även i fortsättningen kan stöda utvecklingen i hela Finland. Landsbygdspolitiska rådet framhåller också i sitt ställningstagande från 2018, som berör CAP27-reformen, att man inför en finansieringsandel på 10 %.

 

Finlands Byar rf:s Leader-utskott på uppdrag av Finlands Leader-grupper

Eliisa Vesisenaho, ordförande                                                Heli Walls, Leader-ombudsman

eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi                                          heli.walls@suomenkylat.fi

tfn 040 579 3045                                                                       tfn 045 327 1117

Jaa juttu somessa!